Katalog ECTS

Podstawy rysunku

Pedagog: prof. Józef Czerniawski
Asystent/ci: dr hab. Aleksandra Jadczuk

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną. Podstawą  oceny i warunkiem zaliczenia jest poziom oraz wartość artystyczna prac , realizacja zadań rysunkowych,obecność i zaangażowanie na zajęciach,postępy dokonane w danym okresie,stosunek do przedmiotu.

opis przedmiotu

Cele:
-kształcenie postawy twórczej w oparciu o podstawową wiedzę dotyczącą możliwości i sposobów realizacji prac rysunkowych 
-zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych,środków ekspresji oraz technologii stosowanych w rysunku
-rozwijanie wiedzy na temat związków sztuki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz świadomości związków między teorią a praktyczną stroną procesu twórczego
-kształcenie umiejętności dokonywania świadomych wyborów artystycznych, samodzielnych decyzji w trakcie realizacji własnych prac artystycznych,formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dziedziną rysunku w sposób indywidualny i oparty o wiedzę z obszaru kultury,sztuki,nauki.
-kształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego, właściwą techniką i technologią w trakcie projektowania i realizacji własnych prac i koncepcji artystycznych.
-kształcenie umiejętności współdziałania, integracji w ramach wspólnych projektów i przedsięwzięć
-kształcenie umiejętności wykorzystywania wyobraźni, intuicji twórczej, emocjonalności jak również umiejętności autokrytyki i konstruktywnej krytyki

 

skrócony opis przedmiotu

Przez 2 lata kształcenia podstawowego student powinien posiąść i doskonalić podstawowe umiejętności warsztatowe z zakresu rysunku. Celem zajęć jest kształtowanie indywidualnych postaw twórczych poprzez zachęcanie do własnych poszukiwań , zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania swojej artystycznej świadomości oraz kształtowanie umiejętności stosowania różnorodnych technik rysunkowych w oparciu o podstawową wiedzę z obszaru sztuki i kultury.

sposób realizacji przedmiotu

Dyskusja,rozwiązywanie zadań rysunkowych,ćwiczenia,realizacja projektów

zakres tematów

Zadania oparte na studium rysunkowym modela oraz martwej natury, zadania problemowe, projekty autorskie.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Rudolf Arnheim ''Sztuka i percepcja wzrokowa''
Maria Rzepińska''Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego''
John Cage''Kolor i kultura''
Maria Poprzędzka ''Inne obrazy;oko.widzenie,sztuka;od Albertiego do Duchampa''
Maria Poprzędzka ''Galeria.Sztuka patrzenia.''
Pisma o sztuce.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

W miarę możliwości  plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczone Podstawy rysunku, 1 rok

założenia wstępne

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rysunku, rozumie terminologię z zakresu sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student:

1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie


2.Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
3.Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami
4.Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy
5.Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych
6.Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K09 MJ_K10
umiejętności
opiskod


Student:

1.Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne
2.Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych
3.Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne
4.Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych
5.Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami
6.Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych
7.Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni
8.Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowania kierunku studiów zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
9.Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U15 MJ_U17
wiedza
opiskod

Student:

1.Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych
2.Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego
3.Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego
4.Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę
5.Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

MJ_W01 MJ_W03 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.3 o 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9779