Katalog ECTS

Technologie cyfrowe

Pedagog: dr hab. Grzegorz Radecki

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Oceniany jest poziom zaawansowania wykonanego utworu, a także poziom i złożoność myślenia o projekcie.
Na końcową ocenę składają się:

- wykonane pracy semestralnej (60% oceny końcowej),
- aktywność w semestrze (20% oceny końcowej),
- postępy w procesie kształcenia (10%),
- autoprezentacja (10%)

opis przedmiotu

- Cel poznawczy:
Zdobycie wiedzy w zakresie niezbędnym do budowania komunikatu wizualnego realizowanego przy pomocy technologii cyfrowych

- Cel kształcący:
Wypracowanie umiejętności biegłego budowania komunikatu wizualnego realizowanego przy pomocy technologii cyfrowych

- Cel praktyczny:
Uzyskanie swobody w komunikowaniu się z odbiorcą przy pomocy obrazowania realizowanego technikami cyfrowymi, a także przygotowanie do pracy w zespołach realizujących projekty przy pomocy technik cyfrowych.

skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie z możliwościami kreacji przy pomocy mediów elektronicznych. Studenci realizując postawione zadania poznają zagadnienia związane z pozyskaniem materiału cyfrowego a także jego przetwarzaniem przy pomocy odpowiednich aplikacji komputerowych. Mając na uwadze zasady operowania przedstawieniem wizualnym poznają teoretycznie i praktycznie problemy związane z przygotowaniem materiału do prezentacji własnych koncepcji artystycznych jak również zagadnienia związane z kształtowaniem świadomego wizerunku w swojej profesjonalnej praktyce.

sposób realizacji przedmiotu

Kontakty ze studentami mają formę ćwiczeń, których celem jest ustalenie formy i wykonanie postawionego zadania. Metoda realizacji polega na konsultowaniu i przeglądach wykonywanych prac, dodatkowo wzbogacona jest o prezentacje i ćwiczenia praktyczne doświadczania wyszczególnionych problemów.

zakres tematów

W semestrze studenci realizują zadanie polegające na opracowaniu wizualnym ekspozycji dowolnego zestawu prac malarskich w wyszukanej dla niego przestrzeni wystawienniczej.

Na zaliczenie przygotowują trzy wirtualne wizualizacje ekspozycji, plakat i zaproszenie.

W trakcie zajęć studenci otrzymują cząstkowe zadania, których celem jest stopniowe wprowadzanie w zagadnienia technologii cyfrowych niezbędne do realizacji zadania semestralnego.

Poruszane zagadnienia dotyczą wykorzystania specyfiki programów wektorowych i programów do obróbki bitmap ze wskazaniem na ich wzajemne przenikanie.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

pod redakcją Przemysława Dębowskiego, Jacka Mrowczyka Widzieć/Wiedzieć, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011

Block, Bruce Opowiadanie Obrazem, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010

Griffin, Em Podstawy Komunikacji Społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Moor, Rodnej J. Design Secrets: Layout, Rockport Publisher, Inc. 2004

Adobe Creative Team Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, wyd. Helion, Gliwice 2011

Zimek Ronald ABC Corel Draw X6 PL, wyd. Helion, Gliwice 2012

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Wpis na listę studentów.

założenia wstępne

Podstawowa umiejętność obsługi komputera. Świadomość znaczenia technologii cyfrowych we współczesnej praktyce artystycznej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.3 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9783