Katalog ECTS

Rysunek anatomiczny

Pedagog: dr hab. Jacek Kornacki

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie,
ocena prac rysunkowych ,obecność na ćwiczeniach

 

opis przedmiotu

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
• Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Celem poznawczym jest poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka poprzez wnikliwe, rysunkowe studium postaci ludzkiej ,ze szczególnym naciskiem na struktury anatomiczne które mają istotny wpływ na jego plastyczną wizualność.
Planowanym efektem jest świadome wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktyce rysunkowej, w trakcie realizacji zadań w pracowniach artystycznych na uczelni, w przyszłej działalności artystycznej oraz umiejętność wykonania realistycznego studium rysunkowego postaci, spełniającego wszelkie wymogi warsztatowe. Podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego stanowią zagadnienia omawiane na wykładach odbywających się na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego .

skrócony opis przedmiotu

Przedmiotem ćwiczeń z rysunku anatomicznego, jest studium rysunkowe ciała ludzkiego pod względem jego budowy zewnętrznej ,zwłaszcza kośćca i mięśni, kształtu i proporcji .Zainteresowanie więc skupia się na tych strukturach anatomicznych ,które w sposób istotny mają wpływ na rzeźbę postaci i stanowią podstawę jej kształtów tak w pozycjach spoczynkowych, jak i w różnych fazach ruchu. Tematyka ćwiczeń uwzględnia również wiedzę z zakresu antropologii fizycznej i dostosowana jest do specyfiki kierunku kładąc nacisk na zagadnienia anatomii człowieka w zakresie niezbędnym dla działalności artystycznej przyszłego malarza. Ćwiczenia rysunkowe w sposób praktyczny dopełniają wiedzę zdobytą w trakcie wykładów z Anatomii z 3 sem.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia z przedmiotu odbywają się w formie ćwiczeń. Problemy z zakresu rysunku anatomicznego studenci rozwiązują w oparciu o studium postaci ludzkiej oraz specjalistyczny materiał dydaktyczny- modele anatomiczne np. szkielet człowieka. Zagadnienia omawiane na wykładach na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 3 semestrze stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP. Studenci wykonują tu realistyczne studia rysunkowe postaci ze szczególnym uwzględnieniem problemów anatomicznych zawartych w zadaniach rysunkowych.

zakres tematów

Zagadnienia ogólne: plan budowy ciała ludzkiego, okolice ciała, oznaczenie płaszczyzn i kierunków w przestrzeni, symetria i asymetria ,proporcje ciała. Zadania rysunkowe: I kontrapost z przodu z wpisaniem kośćca obręczy biodrowej ,skala 1:1 techniki ołówkowe, II kontrapost z tyłu z wpisaniem układu kośćca obręczy barkowej ze zmianą kąta położenia łopatki, skala 1:1 techniki ołówkowe ,III szkice postaci w różnych pozycjach tz. 15-minutówki ,IV studium postaci w pozycji wysiłkowej z wpisaniem elementów kośćca, V-VI, studium postaci w pozycji „ukrzyżowanie” z wpisaniem elementów kośćca oraz mięśni ,VII studium postaci ze szczególną uwagą na studium głowy z wpisaniem czaszki i mięśni twarzy.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

dostępna literatura przedmiotu w tym atlasy anatomiczne

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca anatomii człowieka.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01


Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K01 MJ_K02 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10 MJ_K13
umiejętności
opiskod


Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16

Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17

Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20

MJ_U03 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U09
wiedza
opiskod


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

MJ_W01


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.4 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9824