Katalog ECTS

Podstawy rysunku

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński
Asystent/ci: mgr Przemysław Garczyński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Każdy semestr zajęć z zakresu rysunku kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia danego semestru są:

- systematyczna praca polegająca na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych oraz problemowych z zakresu rysunku (studium martwej natury – koncepcja - szkice – realizacja; interpretacja problemowa i tematyczna martwej natury – koncepcja - szkice – realizacja; studium modela, studium modela w kontekście martwej natury oraz rysunkowych aranżacji przestrzennych – koncepcja – szkice – realizacja; martwa natura w kontekście zróżnicowanych technik rysunkowych)
- obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, indywidualne zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach pracowni, poziom oraz wartość artystyczna prac i postępy dokonane w danym semestrze.

opis przedmiotu

Celem kształcenia podstawowego dla II roku studiów w zakresie rysunku jest indywidualny rozwój świadomości, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji własnych projektów rysunkowych. Poprzez posługiwanie się różnorodnymi technikami oraz narzędziami student zdobywa i poszerza swoją wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych, środków ekspresji oraz technologii rysunku. Podstawą pracy są realizacje studyjne oparte na studium martwej natury oraz modela, gdzie poprzez zadania ogólne oraz problemowe student rozwija swoje umiejętności przełożenia własnej koncepcji kreacji rysunkowej na świadomą pracę artystyczną. Poprzez indywidualną pracę studyjną, która oparta jest na obserwacji rzeczywistości, natury student ma możliwość rozwijania własnych metod pracy od idei, koncepcji i pomysłu poprzez szkice rysunkowe aż do końcowej realizacji całego utworu rysunkowego. W trakcie pracy szczególny nacisk kładziony jest na takie podstawowe pojęcia oraz środki ekspresji jak: walor – linia - światłocień; kompozycja – otwarta, zamknięta, kompozycja – dynamiczna, statyczna; gradacja bieli i czerni, struktura, plama, ślad rysunkowy, gest, ekspresja, przestrzeń.

Oprócz zadań studyjnych związanych z problemem obserwacji student ma możliwość realizacji zadań tematycznych przygotowanych przez prowadzących, gdzie głównym problemem jest relacja pomiędzy obserwacją natury a interpretacją tematu. Poprzez zadania problemowo – tematyczne poszerzana jest w założeniu możliwość i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych, gdzie świadomość indywidualnej kreacji wynika z obserwacji rzeczywistości oraz interpretacji tematu.

skrócony opis przedmiotu

Indywidualne kształcenie w zakresie podstawowych technik rysunkowych. Rozwijanie wiedzy na temat zaawansowanych technologicznie i warsztatowo technik rysunkowych. Umiejętność samodzielnego przygotowania podobrazi rysunkowych, gruntów oraz mediów i narzędzi do rysunku. Przybliżanie studentowi zasad kompozycji oraz postrzegania i zgłębiania problematyki światłocienia, linii, plamy oraz struktury w rysunku. Kształtowania umiejętności pracy studenta od koncepcji, idei poprzez szkice koncepcyjne do samodzielnej realizacji rysunkowej. Pogłębianie zdolności oraz umiejętności manualnych oraz warsztatowych. Zgłębianie takich pojęć jak: kompozycja, walor, forma i przestrzeń w rysunku. Rozumienie relacji pomiędzy problemem obserwacji natury, rzeczywistości a problemem jej interpretacji. Kształtowanie świadomości poprzez indywidualną, systematyczną pracę i samodzielne poszukiwania. Przełożenie powyższych zagadnień, pojęć i wiedzy na świadomą umiejętność realizacji zadań studyjnych w pracowni – ogólnych oraz tematycznych, zaproponowanych przez prowadzących.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot z zakresu rysunku realizowany jest w formie zajęć ze studentami w pracowni. Studenci indywidualnie konsultują z prowadzącymi własne pomysły w formie szkiców koncepcyjnych, projektów, idei rysunkowych, prac i realizacji rysunkowych wykonanych na podstawie ustawień i zadań w pracowni (studium martwej natury, akt, model). W każdym semestrze odbywają się cykliczne spotkania studentów z prowadzącymi w formie przeglądów prac powstałych w pracowni. Przeglądy mają charakter indywidualnych, publicznych prezentacji samodzielnie zrealizowanych prac każdego ze studentów. Cykliczne przeglądy prac studenckich mają na celu weryfikację na bieżąco indywidualnych postępów pracy, rozwoju i ocenę poziomu artystycznego a także kompetencji oraz umiejętności komunikacji społecznej. Każdy semestr kończy się publicznym pokazem prac studentów w formie wystawy.

zakres tematów

- praca z zadaniami studyjnymi realizowanymi w pracowni (studium martwej natury, studium aktu, modela, studium postaci w kontekście przestrzeni)
- praca z zadaniami proponowanymi przez prowadzących ( zadania problemowo – tematyczne, studium – interpretacja, szkice rysunkowe, koncepcyjne martwej natury, postaci oraz aktu)
- konsultacje, korekty autorskich projektów studentów

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- W. Strzemiński „Teoria widzenia”,
- J. Itten „Sztuka barwy”,
- R. Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”,
- M. Rzepińska „Historia koloru”,
- G. de Chirico „Teksty o sztuce”,
- L. Wittgenstein „Uwagi o kolorach”,
- P. Kawiecki, J. Tarnowski „Aksjologiczne spektrum sztuki”,
- R. Barthes „Swiatło obrazu”
- J. Berger „O patrzeniu”,
- L. da Vinci „Traktat o malarstwie”,
- G. R. Hocke „Świat jako labirynt”,
- H. Wolfflin „Podstawowe pojęcia historii sztuki”
- D. Hockney, M. Gayford „Historia obrazów”

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener malarski po I roku, plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie z oceną pozytywną Podstaw Rysunku po I roku studiów

założenia wstępne

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rysunku, zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych oraz podstawową wiedzę z historii sztuki i kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. A1_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy. A1_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami. A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy. A1_K05
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie. A2_K05

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10
umiejętności
opiskod


Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne. A1_U14

Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych. A1_U15 A1_U16
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne. A2_U12 A2_U13
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych. A1_U17
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych. A1_U19 A1_U20
Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni. A1_U21
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań. A1_U24

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U17
wiedza
opiskod

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych. A1_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego. A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę. A2_W1

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.4 o 90 6 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9839