Katalog ECTS

Technologia malarstwa ściennego

Pedagog: prof. Jacek Zdybel
Asystent/ci: dr Anna Waligórska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Prezentacja prac z całego semestru wraz z etapem projektowym na forum pracowni w kontekście innych studentów realizujących zadania z zakresu technologii.
Do kryteriów oceny należą:
– poziom artystyczny prezentowanych prac,
– poziom techniczny wykonanych prac,
– postęp w procesie kształcenia,
– zaangażowanie i systematyczność w pracę w pracowni.

opis przedmiotu

Pracownia Technologii malarstwa ściennego i witrażu prowadzi zajęcia dla studentów II i III roku Wydziału Malarstwa w grupach przez okres I semestru. Kształcenie odbywa się na zasadach ćwiczeń (realizacja zadanych projektów), wykładów i korekt (indywidualna rozmowa ze studentami). Stopień komplikacji prac wykonywanych w czasie zajęć dobrany jest tak aby każdy ze studentów mógł zapoznać się z podstawami wybranych technik związanych z pełnym programem realizowanym w Pracowni Specjalizacyjnej. Realizowane zadania, mimo bardzo określonego charakteru programowego, umożliwiają zachowanie studentom ich indywidualności.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń i teoretycznych wykładów dotyczących poznawanych technologii i technik związanych z malarstwem ściennym i witrażem. Zakres i sposób realizacji zadań jest ograniczony do ćwiczeń wstępnych w ograniczonym formacie i zakresie umożliwiającym poznanie podstaw projektowych i realizacyjnych.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności technologicznej w wybranych technikach.

zakres tematów

Tematy związane z poznawaniem techniki i technologi artystycznych związanych z Malarstwem ściennym i Witrażem na poziomie technologicznym.
Kopia fragmentu dzieła istniejącego. Wprowadzenie własnych elementów umożliwiających zakomponowanie dzieła zamkniętego z zachowaniem stylu dzieła oryginalnego (witraż).
Interpretacja własna zadanego tematu wykonana w zakładanej technice artystycznej (szkło).
Przygotowanie projektu i realizacja (wybranego fragmentu) na zadany temat (odpowiedź na zamówienie inwestora) w sposób całkowicie autorski w zadanej technice (malarstwo ścienne: fresk, sgraffito, techniki współczesne).

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Rzepińska M. „Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego” Arkady 2009
2. Belting Hans „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie” Universitas 2007
3. Hornung D. „Kolor. Kurs dla artystów i projektantów” Universitas 2004
4. Gombrich E.H. „Pisma o sztuce i kulturze” Universitas 2011
5. Gage John „Kolor i kultura” Universitas 2008
6. Cennini Cennino „Rzecz o malarstwie” PiW 1955
7. Doerner Max „Materiały malarskie i ich zastosowanie” Arkady 2017 (wydanie 24)
8. Ślesiński Władysław „Techniki malarskie, spoiwa mineralne” Arkady 1983
9. Ślesiński Władysław „Malarstwo sztalugowe i ścienne” Arkady 1989
10. Aidan Hart „Ikona. Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego” Wydawnictwo Jedność 2015
11. Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, „Graffiti w Polsce 1940-2010” Carta Blanca 2011
12. Żychowska M.J. „Współczesne witraże polskie” PK 1999
13. praca zbiorowa „Techniki wielkich mistrzów malarstwa” Arkady 2005
14. „Barwy szkła” (dwumiesięcznik)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Proces kształcenia jak również wiedza i umiejętności zdobyte w pracowni zakładają, że student będzie świadomy złożoności poznanej techniki i technologi. Będzie potrafił rozpoznać i określić rodzaj oraz formę dzieła powstałego w danej technice. 
Poprzez zdobyte doświadczenia w czasie realizowanych projektów w przestrzeni publicznej jak i własne próby technologiczne będzie uwrażliwiony na problemy związane z przekazem społecznym, uwarunkowaniami kulturowymi i historycznymi realizowanych prac.

umiejętności
opiskod

Student posiada umiejętność posługiwania się poznanymi technikami oraz wiedzą teoretyczną w zakresie podstawowym.
Będzie mógł uczestniczyć w realizacji, w ramach projektów realizowanych w zespole twórczym.
W procesie kształcenia ma możliwość zaznajomienia się z procesami-procedurami związanymi z logistycznym przygotowaniem całości zadania od problemów projektowych do realizacyjnych. Umiejętność ich wykorzystania w samodzielnej twórczości jest jednak sprawą bardzo indywidualną i trudną do weryfikacji.
W ramach zespołu realizacyjnego będzie mógł uczestniczyć w przygotowania rozbudowanych opisów projektów artystycznych i wystąpień publicznych przy wykorzystaniu adekwatnych źródeł teoretycznych.

wiedza
opiskod

Student będzie dysponować wiedzą z obszaru technologii malarstwa ściennego i witrażu w stopniu podstawowym.
Będzie potrafił rozpoznać i zinterpretować prace z tego zakresu, ich kontekst historyczny i kulturowy. 
Będzie dysponował wiedzą umożliwiającą podjęcie dalszych samodzielnych studiów w ramach poznanych technik i technologii.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 o 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9908