Katalog ECTS

Wykłady suplementarne

Pedagog: dr hab. Aleksandra Pawliszyn
Asystent/ci: dr Roman Nieczyporowski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Wymagana jest obecność uczestnicząca w wykładach.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: pogłębienie wiedzy z zakresu filozofii sztuki w zakresie zjawiska świętości oraz posthumanizmu.
- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w wybranych filozoficznych obszarach problemowych.
- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranych dyskursach filozoficznych z zakresu filozofii sztuki.

skrócony opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, w szczególności filozofii sztuki .

sposób realizacji przedmiotu

Wykład suplementarny, odpowiedzi na pytania.

zakres tematów

– określanie znaczenia zjawiska świętości, w kontekście ustaleń H.-G. Gadamera, dotyczących statusu dzieła sztuki;
- nakreślenie filozoficznego kontekstu zjawiska posthumanizmu, w oparciu o wybrane zagadnienia współczesnej filozofii europejskiej, takich jak: fenomenologia (E. Husserl), hermeneutyka filozoficzna (M. Heidegger) oraz dekonstrukcja (J. Derrida).

sposób zaliczenia -brak-
literatura

H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto.
M. Heidegger, Czas światoobrazu.
J. Derrida, Głos stojący na straży milczenia.
K. Mrówka, Heraklit.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Obecność na wykładach.

założenia wstępne

Ogólna orientacja w historii filozofii (polskiej i światowej). Znajomość zagadnień filozoficznych omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego;
realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin;
posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej.

(K_K01)+++ (K_K03)+++ (K_K06)+++
umiejętności
opiskod

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej;
samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii
osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki.

(K_U03)+++ (K_U02) +++ (K_U05)+++ (K_U09)++
wiedza
opiskod

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zjawisku świętości, tak w obszarze antropologii kulturowej, jak też analiz statusu dzieła sztuki, w jego specyficzne czasowości – jednoczących wszystkich czasie święta (w opozycji do czasu pustego), którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych;
- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych rozważań, prowadzonych w nurcie poststrukturalizmu francuskiego, dotyczących dekonstrukcji podmiotu transcendentalnego, co staje się wyzwaniem dla nauk humanistycznych, inicjując ruch myślowy, zwany: posthumanizmem;
- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą statusu racjonalności, która nawiązując do podejścia Heraklita, ujmującego ów status w kategoriach siły kosmicznej, istotnie redefinuje rolę poszczególnych dyscyplin związanych z kształtowaniem świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i filozofii sztuki;
- rozpoznaje różne paradygmaty naukowości w ramach filozofii europejskiej, co staje się impulsem do krytycznego podejścia do objawów życia społecznego, w tym rodzajów i funkcji struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur.

K_W01)+++ (K_W02)+++ (K_W03)+++ (K_W04)+++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 o 14 1 W 14h
W [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9909