Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku

Pedagog: prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest realizacja prac zgodnych z programem pracowni. Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta, obecności na przeglądach zaawansowania pracy, poziomu artystycznego i technicznego wykonanych prac graficznych, obecności i aktywności na zajęciach, . Na ocenę ma również wpływ zakres podejmowanych zadań, dokonany postęp, samodzielność i zaangażowanie. Podczas zajęć przeprowadzane są korekty, sprawdzana jest obecność.

opis przedmiotu

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i praktyczne stosowanie technik wklęsłodrukowych, zainteresowanie nowymi środkami wyrazu, nowymi materiałami i narzędziami graficznymi. Indywidualny program studiów pozwala na rozwijanie osobowości, kreatywności oraz świadomości twórczej. Umiejętności warsztatowe powinny służyć swobodnemu tworzeniu własnych kreacji artystycznych. Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w dziedzinie grafiki artystycznej. Studenci Wydziału Grafiki wybierając pracownię wklęsłodruku mają możliwość realizacji licencjackiej pracy dyplomowej.

skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i zrozumienie klasycznych i nowych metod druku wklęsłego umożliwiające tworzenie własnych kreacji artystycznych.

sposób realizacji przedmiotu

W pracowni wklęsłodruku zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń warsztatowych, wykładów i korekt. Program nauczania zakłada, że student posiada już podstawowe umiejętności technologiczne i wiedzę teoretyczną nabytą podczas I roku studiów w pracowni podstaw. Pogłębianie umiejętności warsztatowych technologii wklęsłodrukowych, poznawanie nowych, unikatowych metod i specyfiki warsztatu graficznego. Szczególne zwracanie uwagi na oryginalność, kreatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji. Pomoc w odnalezieniu własnej osobowości artystycznej.

zakres tematów

Zakres tematów pozwalający na poznanie metod druku wklęsłego uwzględniający indywidualne predyspozycje studenta. Zadania i sposoby realizacji programu ustalane są indywidualnie. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej przez dowolne łączenie kilku metod graficznych, techniki unikatowe i własne. Akceptowane są autorskie projekty wykonane w formie cyklu prac graficznych. 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Grafika Artystyczna - Podręcznik warsztatowy - Wydział Grafiki, ASP Poznań 2007

Grafika. Techniki i materiały, przewodnik - Beth Grabowski, Bill Fick, UNIVERSITAS Kraków 2011 

Techniki Graficzne - Jordi Catafal, Clara Oliva, ARKADY 2004

Historia Rysunku - od Altamiry do Picassa - Terisio Pignatti, ARKADY 2006

Mistrzowie Grafiki Europejskiej - Maciej Bóbr, Warszawa KAW 2000

Katalogi wystaw Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków

Katalogi Międzynarodowych Biennale/Triennale Grafiki 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak. Pracownia artystyczna wybierana przez studenta z grupy technologii do wyboru.

 

założenia wstępne

Podstawowy zakres wiedzy w dziedzinie grafiki artystycznej a w szczególności technik wklęsłodrukowych. Podstawy rysunku. Podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu/fotografii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

K_K02

w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobrazni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

K_K03

w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania

K_K04

posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

K_K05

jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne,naukowe, i etyczne

K_K06
umiejętności
opiskod

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej lub wypracowanej technice autorskiej

K_U01

posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania

K_U02

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

K_U03
wiedza
opiskod

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych

K_W06

ma ugruntowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego, cyfrowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych

K_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9920