Katalog ECTS

Warsztaty - okolice malarstwa

Pedagog: dr hab. Sławomir Lipnicki

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Pokaz, wykład, dyskusja.

opis przedmiotu

Kierując się myślą prof. Ryszarda Nycza, jak i zasadą wpływów i zależności, warsztaty „Okolice malarstwa” są aktywnością, jak i procesem poznawczym.

Dzięki zaznajomieniu się na warsztatach z proponowanymi dziełami sztuki (z obszaru malarstwa, filmu, performansu...), student uczy się rozpoznawać i badać w nich zachodzące relacje intertekstualne łączące się z intermedialnymi.

Rozważane media sztuki - ich związki z malarstwem i jego technikami, mają na celu uświadomienie złożonego procesu komunikowania się człowieka ze światem artefaktów i manifestujących się poprzez doświadczenie „dzieła” kategorii z zakresu historii sztuki, kultury i cywilizacji ludzkiej.

skrócony opis przedmiotu

"Powstaje nowy spór o obrazy, w którym walkę toczą ze sobą monopole definicyjne. Nie tylko mówimy w ten sam sposób o zupełnie odmiennych obrazach. Stosujemy również różne dyskursy wobec obrazów tego samego rodzaju".

Hans Belting, Antropologia obrazu, Universitas, Kraków 2007, s.12

sposób realizacji przedmiotu

warsztat

 

zakres tematów

Warsztat odnosi się do "obrazu" jako wyniku osobowej lub kolektywnej symbolizacji, i jako taki, kieruje się na dyskurs i aktywność uczestników.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

proponowana literatura:

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2011

Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007

Gilles Deleuze, Kino. I. Obraz-ruch. II. Obraz-czas, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2008

Richard Schechner, Performatyka: Wstęp, Wydawnictwo Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006

Hanna Segal, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, Universitas, Kraków 2003

Richard Shusterman, Myślenie ciała. Eseje z zakresu somaestetyki, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2016

Scott Walden (red.), Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

założenia wstępne

Brak założeń wstępnych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania.
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy.
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie.

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod

Student:

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo.
Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego.
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę.

MJ_W01 MJ_W03 MJ_W08 MJ


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 d 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9930