Katalog ECTS

Sztuka włókna

Pedagog: prof. Aleksander Widyński
Asystent/ci: dr hab. Agata Zielińska-Głowacka

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie jest na ocenę na którą składa się obecność na zajęciach, przedstawienie wszystkich ćwiczeń przygotowanych na semestr, poziom artystyczny oraz warsztat wykonawczy prac i zaangażowanie studenta.

opis przedmiotu
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
    Student otrzymuje poszerzoną wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
    Po odbyciu całego cyklu zajęć student samodzielnie potrafi zastosować wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie do własnej pracy artystycznej.
  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
    Po zakończeniu studiów student powinien potrafić przekazać wiedzę na temat sztuki włókna oraz druku na tkaninie
skrócony opis przedmiotu

Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu technologii tkaniny oraz technologii druku na tkaninie oraz kontekst historyczny i współczesny tych dyscyplin

sposób realizacji przedmiotu

Każde zadanie jest omawiane w grupie, następnie realizacja zadania opiera się o indywidualny kontakt ze studentem. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym ukierunkowywaniu postępów studenta.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Huml Irena "Współczesna Tkanina Polska", Arkady 1989
2. Quentin-Stoll Annette "Filz Experiment", MaroVerlag 2009
3. Kwartalnik "Tekstile forum" (DE)
4. Katalogi Wystaw (dostępne w pracowni)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

założenia wstępne

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
Posiada zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
umiejętności
opiskod

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15, A1_U16
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się  efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19, A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
wiedza
opiskod

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

 

 

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.6 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9952