Katalog ECTS

Wykłady suplementarne

Pedagog: dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach, udział w dyskusji.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: pogłębienie wiedzy z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej, orientacja w aktualnych dyskursach artystycznych i kulturowych.
- Cel kształcący: nabycie umiejętności oceny i interpretacji zagadnień współczesnej sztuki i kultury.
- Cel praktyczny: zdolność do świadomego uczestnictwa w aktualnych dyskursach sztuki i kultury.

skrócony opis przedmiotu

Analiza wybranych zagadnieniń z zakresu sztuki i kultury współczesnej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład, dyskusja na poruszane w trakcie zajęć tematy, odpowiedzi na pytania.

zakres tematów

Sposoby rozumienia (definiowania) sztuki współczesnej. Metody i strategie twórcze stosowane w sztuce współczesnej.

 

Rola artysty w dyskursach kultury.Postawy i dzieła wobec wyzwań współczesności.

 

sposób zaliczenia -brak-
literatura

Bruno Latour (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. K. Abriszewski, A. Derra, Kraków 2010, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, seria Horyzonty Nowoczesności.

Krzysztof Abriszewski (2008). Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, seria Horyzonty Nowoczesności.

Krzysztof Abriszewski (2010). Inny sposób myślenia, "Kultura popularna" nr 3-4, s. 126-138.

Rosi Braidotti (2014). Po człowieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Jon McKenzie (2011). Performuj albo... Od dyscypliny do performansu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”. 

Erika Fischer-Lichte (2018). Performatywność, Księgarnia Akademicka.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Obecność na wykładach.

założenia wstępne

Ogólna orientacja w historii sztuki i kultury współczesnej. Znajomość zagadnień omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego;
realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin;
posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej.

(K_K01)+++ (K_K03)+++ (K_K06)+++
umiejętności
opiskod

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej;
samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii
osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki.

(K_U03)+++ (K_U02) +++ (K_U05)+++ (K_U09)++
wiedza
opiskod

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zjawisku świętości, tak w obszarze antropologii kulturowej, jak też analiz statusu dzieła sztuki, w jego specyficzne czasowości – jednoczących wszystkich czasie święta (w opozycji do czasu pustego), którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych;
- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych rozważań, prowadzonych w nurcie poststrukturalizmu francuskiego, dotyczących dekonstrukcji podmiotu transcendentalnego, co staje się wyzwaniem dla nauk humanistycznych, inicjując ruch myślowy, zwany: posthumanizmem;
- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą statusu racjonalności, która nawiązując do podejścia Heraklita, ujmującego ów status w kategoriach siły kosmicznej, istotnie redefinuje rolę poszczególnych dyscyplin związanych z kształtowaniem świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i filozofii sztuki;
- rozpoznaje różne paradygmaty naukowości w ramach filozofii europejskiej, co staje się impulsem do krytycznego podejścia do objawów życia społecznego, w tym rodzajów i funkcji struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur.

K_W01)+++ (K_W02)+++ (K_W03)+++ (K_W04)+++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.6 o 14 1 W 14h
W [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9965