Katalog ECTS

Malarstwo ścienne i witraż

Pedagog: prof. Jacek Zdybel
Asystent/ci: mgr Przemysław Garczyński

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Prezentacja prac z całego semestru wraz z etapem projektowym na forum pracowni w kontekście innych studentów realizujących zadania z zakresu technologii.
Do kryteriów oceny należą:
– poziom artystyczny prezentowanych prac,
– poziom techniczny wykonanych prac,
– postęp w procesie kształcenia,
– zaangażowanie i systematyczność w pracę w pracowni.

opis przedmiotu

Pracownia malarstwa ściennego i witrażu prowadzi zajęcia dodatkowe (fakultatywne) dla studentów III–V roku Wydziału Malarstwa przez okres I semestru. Kształcenie odbywa się na zasadach ćwiczeń (realizacja własnych lub zadanych projektów) uczestnictwie w wykładach i korekt (indywidualna rozmowa ze studentami) organizowanych w ramach Pracowni malarstwa ściennego i witrażu. Stopień komplikacji prac wykonywanych w czasie zajęć dobrany jest tak aby każdy ze studentów mógł zapoznać się z wybranymi technikami związanymi z pełnym programem realizowanym w Pracowni Specjalizacyjnej i w tym zakresie poszerzyć własny wachlarz zainteresowań artystycznych.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń w oparciu o wiedzę technologiczną i techniczną związaną z malarstwem ściennym i witrażem studenta. Przedmiot jest przedmiotem dodatkowym skierowanym do studentów którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prowadzonego przedmiotu. Są zajęciami dodatkowymi ukierunkowanymi na realizację konkretnego zadania wynikającego z możliwości i zainteresowań studenta. Celem jest poszerzenie warsztatu i umiejętności studenta w jego pracy i poszukiwaniach artystycznych w innych pracowniach.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności zarówno artystycznym jak i technologicznym w formie plansz projektowych zawierających opis technologiczny i ideowy. Realizacja fragmentu projektu lub całości w docelowej technice.

zakres tematów

Tematy związane z poznawaniem techniki i technologi artystycznych rozwijających warsztat umiejętności praktycznych studenta do realizacji projektów uzupełniających działania w innych pracowniach.
Kopia fragmentu dzieła istniejącego. Wprowadzenie własnych elementów umożliwiających zakomponowanie dzieła zamkniętego z zachowaniem stylu dzieła oryginalnego. 
Interpretacja szeroko pojmowanego dzieła: literackiego, sztuki, czy charakterystycznego tematu w określonym stylu artystycznym wykonanego w zakładanej technice artystycznej.
Realizacja własnych jednostkowych projektów artystycznych.
Przygotowanie i realizacja projektu na zadany temat (odpowiedź na zamówienie inwestora) w sposób całkowicie autorski. Przygotowanie projektu, opis ideowy i technologiczny, wykonanie „próbki technologicznej” – fragmentu pracy w zakładanej technologi.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Rzepińska M. „Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego” Arkady 2009
2. Belting Hans „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie” Universitas 2007
3. Hornung D. „Kolor. Kurs dla artystów i projektantów” Universitas 2004
4. Gombrich E.H. „Pisma o sztuce i kulturze” Universitas 2011
5. Gage John „Kolor i kultura” Universitas 2008
6. Cennini Cennino „Rzecz o malarstwie” PiW 1955
7. Doerner Max „Materiały malarskie i ich zastosowanie” Arkady 2017 (wydanie 24)
8. Ślesiński Władysław „Techniki malarskie, spoiwa mineralne” Arkady 1983
9. Ślesiński Władysław „Malarstwo sztalugowe i ścienne” Arkady 1989
10. Aidan Hart „Ikona. Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego” Wydawnictwo Jedność 2015
11. Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, „Graffiti w Polsce 1940-2010” Carta Blanca 2011
12. Żychowska M.J. „Współczesne witraże polskie” PK 1999
13. praca zbiorowa „Techniki wielkich mistrzów malarstwa” Arkady 2005
14. „Barwy szkła” (dwumiesięcznik)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plenery realizacyjne z zakresu malarstwa ściennego

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student III roku Malarstwa po ukończeniu 5 semestru.

założenia wstępne

Student zaliczył 1 semestr zajęć z zakresu Technologi Malarstwa Ściennego i Witrażu

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Proces kształcenia jak również wiedza i umiejętności zdobyte w pracowni zakładają, że student będzie świadomy złożoności poznanej techniki i technologi. Będzie potrafił rozpoznać i określić rodzaj oraz formę dzieła powstałego w danej technice. 
Poprzez zdobyte doświadczenia w czasie realizowanych projektów w przestrzeni publicznej jak i własne próby technologiczne będzie uwrażliwiony na problemy związane z przekazem społecznym, uwarunkowaniami kulturowymi i historycznymi realizowanych prac.

umiejętności
opiskod

Student posiada umiejętność posługiwania się poznanymi technikami oraz wiedzą teoretyczną w zakresie podstawowym.
Będzie mógł uczestniczyć w realizacji, w ramach projektów realizowanych w zespole twórczym.
W procesie kształcenia ma możliwość zaznajomienia się z procesami-procedurami związanymi z logistycznym przygotowaniem całości zadania od problemów projektowych do realizacyjnych. Umiejętność ich wykorzystania w samodzielnej twórczości jest jednak sprawą bardzo indywidualną i trudną do weryfikacji.
W ramach zespołu realizacyjnego będzie mógł uczestniczyć w przygotowania rozbudowanych opisów projektów artystycznych i wystąpień publicznych przy wykorzystaniu adekwatnych źródeł teoretycznych.

wiedza
opiskod

Student będzie dysponować wiedzą z obszaru technologii malarstwa ściennego i witrażu w stopniu podstawowym.
Będzie potrafił rozpoznać i zinterpretować prace z tego zakresu, ich kontekst historyczny i kulturowy. 
Będzie dysponował wiedzą umożliwiającą podjęcie dalszych samodzielnych studiów w ramach poznanych technik i technologii.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.7 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9994